←ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564→

   ••ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม

    ∞ 1.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 19 จากบริเวณบ้านนางบุตรดา แก้วจินดา ถึงบริเวณบ้านนางสาวมาลี แช่มชื่น

   ∞ 2.ซื้อนํ้าดื่ม (นํ้าถังกลม) และนํ้าถ้วย 

   ∞ 3.โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บริเวณบ้านนายสวัสดิ์ สงกรานต์เสงี่ยม 

   ∞ 4.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนางสาวจุฑามาศ สระทองอ้อย ถึงหน้าบ้านนายเผ่า สระทองเหยียด

   ∞ 5.โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณทางข้ามหนองปลาหมอ

   ∞ 6.โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ บริเวณที่ดินนายวีรพจน์ บุญรอด

  ∞ 7. โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (ต่อจากของเดิมถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน)

  ∞ 8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บริเวณบ้านนางดา ทองสัมฤทธิ์ ถึงบริเวณบ้านนายสุชาติ อ่อนสมจิตร

  ∞ 9.ซ่อมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บบ-5840 นครปฐม

  ∞ 10.ซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-7174 นครปฐม

  ∞ 11.ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำเร็จรูป
  ∞ 12.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

 ∞ 13.ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

 

 ••ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน••••••••

      1.โครงการกำจัดวัชพืช พร้อมขนย้าย หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนางประไพร สระทองอื้อ ถึงสะพานหน้าวัดดอนเตาอิฐ

       › 2.จ้างนำรถยนต์เข้าตรวจเช็คระยะ หมายเลขทะเบียน กม 3805 นครปฐม

       › 3.ซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง จำนวน 2 เครื่อง

       › 4.โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 จากสะพานคลองประปาส่วนภูมิภาค ถึงบริเวณถนนคอนกรีตเดิม

      › 5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บริเวณซอยบ้านนางจิราพร อินศร ถึงโรงงานเก็บยาง

      › 6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (ต่อจากของเดิม) ถึงบริเวณบ่อกุ้ง นายเผ่า สระทองเหยียด

      › 7.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บริเวณแยกศาลเจ้า ถึงระบบประปาผิวดินหมู่บ้าน

      › 8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บริเวณฟาร์มกุ้งนายพู ล้วนโค ถึงบริเวณบ้านนางพี สระทองหน

      › 9.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บริเวณคลองชลประทาน ถึงบ้านนายยุทธนา นายกองแหล่ง

     10.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 23 บริเวณบ้านนางแฉล้ม รื่นนุสาร ถึงบ้านนายอภินันท์ นันทา

           11.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 19 บริเวณต่อจากถนนลาดยางของเดิม ถึงบริเวณที่ดินนายชลอ ศรนุวัตร

        12.โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 24 บริเวณต่อจากของเดิม ถึงบ่อกุ้งนายสมบัติ คำกองแก้ว

        13.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บริเวณต่อจากเดิม ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน

        14.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 22 ต่อจากของเดิม ถึงถนนทางหลวง 3232

        15.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บริเวณถนนมาลัยแมน ถึงบริเวณที่ดินนายสุวิสูตร เจียมรุ่งรัศมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        16.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณข้างโรงเรียนหนองพงเล็ก หมู่ที่ 10

      17.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 20 บริเวณทุ่งนานางซิ้ม ถาวรตั้งเจริญกิจ ถึงบริเวณบ่อกุ้งนางลมัย อาคะธัมโม

    ›  18.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 22 บริเวณถนนทางหลวง 3232 ถึงบริเวณ บ้านนางบัวคำ สระทองพูล

 

••ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม••••••••

     Δ  1.จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564

     Δ 2.ซื้อชุดป้องกันสารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อพร้อมอุปกรณ์จำนวน 10 ชุด

     Δ  3.จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านดอนเตาอิฐ-เกาะไผ่เถื่อนและถนนเลียบคลองเจริญสุข

 

••ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม••••••••

  1.ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง (200 มิลลิลิตร) ชดเชยวันหยุดด้วยเหตุพิเศษ

   2.จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นค 2318 นครปฐม

  3.จ้างปรับปรุงตาข่ายตะแกลงกันนกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

   4.ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  9 รายการ

  5 .ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

  6.โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายทวน ทองดอนกุ่ม ถึงบริเวณบ้านนายชาญ สระทองทา

7.โครงการวางท่อระบายนํ้า คศล. หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนางสาวทัดดาวหลวงภักดี ถึงเชื่อมลำรางสาธารณประโยชน์

  8.โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. ชั้น 3 หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายเสงี่ยมสระแสงตา ถึงลำรางสาธารณะ

  9โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณนายปั่น คำกองแก้ว ถึงบ้านนายวีระพล ทองดอนน้อย

 

 ••••••••ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์••••••••

 1.ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  2.ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

  3.ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

  4.ซื้อทรายอะเบท ชนิดซองชา ขนาด 20g จำนวน 46 ถัง

 **************************************************************************************************************************

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

731449
วันนี้วันนี้100
เมื่อวานเมื่อวาน601
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1050
เดือนนี้เดือนนี้12274
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด731449

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top