12341

  เรียน ท่านเจ้าของที่ดิน (กรุณาส่งเงินธนาณัติมาภายในเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี)

                          หากท่านใดไม่สะดวกในการมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้ส่งธนาณัติมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ 6 ตำบลสระสี่มุมอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 (ไปรษณีย์กำแพงแสน) พร้อมถ่ายใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่แนบมากับซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าถึงตัวท่าน                          ทางอบต.สระสี่มุม จะส่งใบเสร็จรับเงินกลับคืนไปให้ภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปีจะไม่มีค่าปรับ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่อบต.สระสี่มุม เบอร์โทรศัพท์ 034-962693 ต่อ 604 งานจัดเก็บรายได้ (สาริณี 095-7946696 , ชนิกานต์ 083-2687929)

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง

        ประกาศ อบต.สระสี่มุม เรื่องเเสดงรายการบัญชีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (บัญชีราคากลางแปลงที่ดิน)ประจำปี พ.ศ.2563

 

 

 

b9j8bkecdha8i7e6efk5fประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6