b9j8bkecdha8i7e6efk5f

 ♦ ปีงบประมาณ  2562 

               

     ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ต่อเติมกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ รั้วกั้นเด็กออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

 

 

♦ ปีงบประมาณ  2561 

 

    ♦ ร่างขอบเขตงาน 

 

          ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR)

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนายสุทน อบมาลี ถึงเขตติดต่อทุ่งบัว  บ้านหนองคันรวก หมู่ที่ 21

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนางสาวนงนุช แสงวิเชียร ถึงไร่นายภรากร ทิพยวิมล บ้านหนองพงใหญ่ หมู่ที่ 11

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน

เสืออีด่าง หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 24

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณจากบ้านนายกรวุฒิ สระทองแก้ว ถึงสะพานหมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 16

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมสายโคกม่วง ถึงบ้านผู้ช่วยสมยศ สระทองเปี่ยม บ้านสระ หมู่ที่ 1

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้าน ส.อบต.สุดจิตร ทองมูลเล็ก บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 3

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศประกวดราคา 

 

         ♦ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

            ♦ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

            ♦ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ♦ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 

            ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวศราคา ประกวศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งคลอง ตำบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองพังพวย หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  2560

       

       - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งซัมเมิร์ส หมู่ที่ 22

       -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 24

       -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 11

      -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 19

      -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 5

     -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 15

      -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล หมู๋ที่ 18

      -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 11

      -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 7 (งบกองทุนไฟฟ้า)

      -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 1

    -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 7

    -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ การสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ 24

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 23

     - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12

   ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งซัมเมิร์ส หมู่ที่ 13

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

 star ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

 star ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 

 starประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

   star ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14

 star ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน  2  โครงการ (พิจารณาแยกเป็นรายโครงการ)

 starประกาศผลการประมูล  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองระแหง ตำบลสระสี่มุม  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

 starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองระแหง ตำบลสระสี่มุม  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

  star ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 starประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองระแหง ตำบลสระสี่มุม  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
 starประกาศสอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E12

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E13

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E14

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E15

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E16

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E17

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E18

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E19

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E20

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E21

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E22 

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E24

 starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E12/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E13/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E14/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E15/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E16/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E17/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E18/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E19/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E20/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E21/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E22/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E23/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E24/2559

star ประกาศประกวดราคาประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-AUCTION)จำนวน 13 โครงการ

 starประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลสระสี่มุม

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E6

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E7

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E8

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E9

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E10 

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E11

starประกาศประกวดราคาประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-AUCTION)จำนวน 8 โครงการ

  starประกาศผลการประมูลจ้าง E3/2559

   starประกาศผลการประมูลจ้าง E2/2559

   starประกาศผลการประมูลจ้าง E1/2559

   starประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง E3/2559

   starประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง E2/2559

   starประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง E1/2559

   starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E3/2559

   starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E2/2559

   starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E1/2559

  star ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
  star ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
  star ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองคันรวก-บ้านหนองระแหง ตำบลสระสี่มุม  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  star ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองพังพวย-บ้านดอนเตาอิฐ ตำบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 3,699 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,194 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  star ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก  ตำบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,075 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

     ♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

     ♥ ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

     ♥ ประกาศผู้มาติดต่อขอรับ/ซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

♥ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

     ♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)

     ♥ ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)

     ♥ ประกาศผู้มาติดต่อขอรับ/ซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)

     ♥ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)

     ♥ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก

     ♥ ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก

     ♥ ประกาศผู้มาติดต่อขอรับ/ซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก

     ♥ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก

     ♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 10,11

     ♥ ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 10,11

     ♥ ประกาศผู้มาติดต่อขอรับ/ซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 10,11

     ♥ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 10,11

     ♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10

     ♥ ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10

     ♥ ประกาศผู้มาติดต่อขอรับ/ซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10

     ♥ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10   

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 10,11

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการจ้างเหมาติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 21

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการติดตั้งป้าย OVERHANG TRAFFIC SIGN 

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ