b9j8bkecdha8i7e6efk5f

 ♦ ปีงบประมาณ  2562 

               

     ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ต่อเติมกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ รั้วกั้นเด็กออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

 

 

♦ ปีงบประมาณ  2561 

 

    ♦ ร่างขอบเขตงาน 

 

          ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR)

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนายสุทน อบมาลี ถึงเขตติดต่อทุ่งบัว  บ้านหนองคันรวก หมู่ที่ 21

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนางสาวนงนุช แสงวิเชียร ถึงไร่นายภรากร ทิพยวิมล บ้านหนองพงใหญ่ หมู่ที่ 11

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน

เสืออีด่าง หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 24

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณจากบ้านนายกรวุฒิ สระทองแก้ว ถึงสะพานหมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 16

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมสายโคกม่วง ถึงบ้านผู้ช่วยสมยศ สระทองเปี่ยม บ้านสระ หมู่ที่ 1

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้าน ส.อบต.สุดจิตร ทองมูลเล็ก บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 3

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศประกวดราคา 

 

         ♦ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

            ♦ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

            ♦ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ♦ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 

            ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวศราคา ประกวศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งคลอง ตำบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองพังพวย หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

270140
วันนี้วันนี้152
เมื่อวานเมื่อวาน325
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้152
เดือนนี้เดือนนี้8442
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด270140
Scroll to top