icon 48 banner categories ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง

 

ปีงบประมาณ 2564

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณนายปั่น คำกองแก้ว ถึงบ้านนายวีระพล ทองดอนน้อย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 หมู่ที่ 9 บริเวณบ้านนายเสงี่ยม สระแสงตา ถึงลำรางสาธารณะ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คศล. หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนางสาวทัดดาว หลวงภักดีถึงลำรางสาธารณะประโยชน์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บริเวณบ้านนายทวน ทองดอนกุ่ม ถึงบริเวณบ้านนายชาญ สระทองทา

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บริเวณถนนมาลัยแมน ถึงบริเวณที่ดินนายสุวิสูตร เจียมรุ่งรัศมี

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 24 บริเวณต่อจากของเดิม ถึงบ่อกุ้งนายสมบัติ คำกองแก้ว

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 23 บริเวณบ้านนางแฉล้ม รื่นนุสาร ถึงบ้านนายอภินันท์ นันทา

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 22 ต่อจากของเดิม ถึงถนน  ทางหลวง 3232 

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 19 บริเวณต่อจากถนนลาดยางของเดิม ถึงบริเวณที่ดินนายชลอ ศรนุวัตร

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 บริเวณแยกศาลเจ้า ถึงระบบประปาผิวดินหมู่บ้าน

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บริเวณต่อจากของเดิม ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 บริเวณคลองชลประทาน ถึงบ้านนายยุทธนา นายกองแหล่ง

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 บริเวณฟาร์มกุ้งนายพู ล้วนโค ถึงบริเวณบ้านนางพี สระทองหน

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 บริเวณซอยบ้านนางจิราพร อินศร ถึงโรงงานเก็บยาง

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกตอนกรีต หมู่ที่ 8 จากสะพานคลองประปาส่วนภูมิภาค ถึงบริเวณถนนคอนกรีตเดิม

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (ต่อจากของเดิม) ถึงบริเวณบ่อกุ้ง นายเผ่า สระทองเหยียด

ปีงบประมาณ 2563

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่บริเวณศาลเจ้าหมู่บ้าน

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  บริเวณบ้านนายณัฐภูมิ การักษ์ ถึงบริเวณบ้านนางผ่อน ผลดก

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 22 สายแยกทางหลวง 3232 ถึงบริเวณบ้านนางจารุวรรณ สระทองล้วน

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บริเวณบ้านนางจันทร์เพ็ญ ปฐมชัยวาลย์

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 23 สายบริเวณบ่อกุ้งนายวิทยา  สร้อยสุมาลี เชื่อมตำบลทุ่งลูกนก

 Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 24  (ต่อจากของเดิม) บริเวณบ่อกุ้งนายพัน  สระทองลี  ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายสมบัติ  คำกองแก้ว

 Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายบริเวณหอถังประปาหมู่บ้าน  ถึงบริเวณบ้านนายเกรียงศักดิ์  เกตุเกื้อวิริยะนนท์

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 20 สายบริเวณไร่นายวิรัตน์  จันทลิฬา ถึงบริเวณบ้านนางสุญาณี  วิรุฬห์ภูติ

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายบริเวณบ้านนางแถม ล่าบ้านหลวง  ถึงทางรถไฟ

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายบริเวณบ้านนางสาวสุนันท์ พึ่งนุสนธ์  ถึงบริเวณบ้านนางนภา รื่นนุสาร 

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 17 สายบริเวณบ้านนายสำรวย อ่อนดี  ถึงคลองเจริญสุข (ต่อจากของเดิม) 

 Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 สายบริเวณบ้านนายขัน แสงจันทร์ ถึงบริเวณบ้านนายสมาน ไข่เกตุ 

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 สายบริเวณบ้านนายพลอย สระทองอ่อน ถึงสามแยก 

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 6 สายบริเวณบ้านนายอาทร รุ่งวิทยา ถึงบ้านนายช่วย สอนเวียง

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคก

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 18 บริเวณบ้านนางสุกัญญา คล้ายมงคล ถึงบ่อกุ้งนายสุจิต ทองดอนเอ

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานหอถังเหล็กเก็บน้ำ  คสล.  หมู่ที่ 1  บริเวณบ้านนางสีลา  สระทองยอด

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15 บริเวณหอถังประปาหน้าบ้านนายมานพ สระทองจันทร์ ถึงถนนมาลัยแมน

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ  หมู่ที่ 1  บริเวณศาลเจ้าหลุยเซียงกง

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 13 สถานที่ก่อสร้างที่ดินสาธารณะบริเวณบ้านนางสมศรี แก้วกลิ่นหอม

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายเสงี่ยม สระแสงตา ถึงบริเวณตู้น้ำดื่มดอนเตาอิฐ 

 Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ หมู่ที่ ๑๔ บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๑๔

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บริเวณหน้าโรงงานปุ๋ย เชื่อมท่อระบายน้ำตำบลกำแพงแสน

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

606410
วันนี้วันนี้281
เมื่อวานเมื่อวาน454
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1489
เดือนนี้เดือนนี้10748
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด606410
Scroll to top