คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

คู่มือการใชงาน (User Manual)ระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กรปกครองท้องถิ่น

คู่มือจัดทำแผนอัตรากำลังปี 2561-2563

คู่มือการร่างข้อกำหนดท้องถิ่น

คู่มือการบันทึกข้อมูล-e-GP

คู่มือนักวินัยมืออาชีพ

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ-อบจ.-เทศบาล-และ-อบต.-ให้แก่-อปท.

คู่มือราคากลาง

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี

คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย

คู่มือการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถิติผู้เยี่ยมชม

278820
วันนี้วันนี้402
เมื่อวานเมื่อวาน450
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้402
เดือนนี้เดือนนี้6933
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด278820
Scroll to top