♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E12

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E13

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E14

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E15

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E16

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E17

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E18

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E19

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E20

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E21

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E22 

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E24

 starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E12/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E13/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E14/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E15/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E16/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E17/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E18/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E19/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E20/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E21/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E22/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E23/2559

starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E24/2559

star ประกาศประกวดราคาประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-AUCTION)จำนวน 13 โครงการ

 starประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลสระสี่มุม

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E6

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E7

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E8

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E9

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E10 

♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้าง E11

starประกาศประกวดราคาประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-AUCTION)จำนวน 8 โครงการ

  starประกาศผลการประมูลจ้าง E3/2559

   starประกาศผลการประมูลจ้าง E2/2559

   starประกาศผลการประมูลจ้าง E1/2559

   starประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง E3/2559

   starประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง E2/2559

   starประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง E1/2559

   starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E3/2559

   starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E2/2559

   starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา E1/2559

  star ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
  star ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
  star ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองคันรวก-บ้านหนองระแหง ตำบลสระสี่มุม  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  star ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองพังพวย-บ้านดอนเตาอิฐ ตำบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 3,699 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,194 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  star ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก  ตำบลสระสี่มุม กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,075 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

     ♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

     ♥ ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

     ♥ ประกาศผู้มาติดต่อขอรับ/ซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

♥ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

     ♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)

     ♥ ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)

     ♥ ประกาศผู้มาติดต่อขอรับ/ซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)

     ♥ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)

     ♥ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก

     ♥ ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก

     ♥ ประกาศผู้มาติดต่อขอรับ/ซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก

     ♥ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก

     ♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 10,11

     ♥ ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 10,11

     ♥ ประกาศผู้มาติดต่อขอรับ/ซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 10,11

     ♥ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 10,11

     ♥ ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10

     ♥ ประกาศผู้ยื่นซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10

     ♥ ประกาศผู้มาติดต่อขอรับ/ซื้อซองสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10

     ♥ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10   

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 10,11

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการจ้างเหมาติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 21

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการติดตั้งป้าย OVERHANG TRAFFIC SIGN 

    ♥ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบของ โครงการโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

    

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

421554
วันนี้วันนี้437
เมื่อวานเมื่อวาน519
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้956
เดือนนี้เดือนนี้3229
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด421554
Scroll to top