♦ ปีงบประมาณ 2563 

     ♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

      ♥    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ♥    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♦ ปีงบประมาณ  2562 

            

   ♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 86-7174 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโลก คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือหนังแบบยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องสุขา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบต.สระสี่มุม ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้องเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมยูเอชที ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.สระสี่มุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-7174 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สระสี่มุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศอง์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน (รถเข็นแบบ 2 ล้อ ชนิดโครงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น โดยเฉพาะเจาะจง

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาสองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมมโมรี่การ์ด ถ่านชาร์จ และแท่นชาร์ตถ่าน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัตอบต.สระสี่มุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก และโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมแก้ไขปัญหาภาวะโภชนการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สอนแปรงฟัน (ฟันจำลองพร้อมแปรง) และเจลทำความสะอาดมือ (โดยไม่ต้องล้างออก) ในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน-89-1487 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กลองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย "สก" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งเหมาไฟประดับ 5-19 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปะรจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินปลูกต้นไม้และไม้ค้ำยันต้นไม้ ในโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    

   ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ♥   ประกาศองค์องค์การองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวัน ในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รุ่น Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ 497 57 0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง

   ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งไฟประดับ ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพต 610 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ให้กับโรงเรียน สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.สระสี่มุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าประดับตกแต่ง สีขาวและสีเหลือง ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น SHARP AR-M205 หมายเลขเครื่อง 13089314 หมายเลขครุภัณฑ์ 417 53 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาคุมป้องกันพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 51 0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 480 56 0002 และซ่อมเครื่องประมวลผล หมายเลขครุภัณฑ์ 416 55 0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 16 จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตู้และกล่องกันน้ำสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าบริเวณอาคาร กศน.ตำบลสระสี่มุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากสะพานทางหลวงหมายเลข 3232 ถึงสะพานดอนมะกอก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องสุขาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกาารก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณไร่นาย ธวัญ ปิ่นรโรจน์ ถึงบริเวณบ่อกุ่งนายวิทยา สร้อยสุมาลี บ้านหนองพงน้อย หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้องโครง+ติดตั้ง และจัดทำป้ายไวนิลสอดเหล็ก+หัวบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาผูกผ้าประดับตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 5840 นครปฐม เข้าดำเนินการซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำถังบรรจุขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (งวดที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและเติมน้ำยาทำความสะอาด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สระสี่มุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กพต 610 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณทางแยกถนนมาลัยแมนเลียบคลองชลประทาน เชื่อมทางหลวงชนบท บ้านหนองพงเล็ก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนางเสริม ติลบาล เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งไฟประดับ วันที่ 1-10 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พระบรมราชินี ซื้อวัสดุประดับสถานที่ราชการ เนื่องในโอการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าประดับตกแต่งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าประดับตกแต่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายไวนิลพร้อมขาตั้งพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขนาด 2.70 x 1.70 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อเปิดทางน้ำ บ้านหนองระแหง หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยวิะีการเฉพาะเจะจง

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพงเล็ก หมู่ที่ 12 

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 22

♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพงน้อย หมู่ที่ 23

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 5

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายะละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. เพื่อเปิดทางน้ำ บ้านหนองระแหง หมู่ที่ 10

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสักกัด อบต. สระสี่มุม โดยวิะีเฉพาะเจาะจง

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 20 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สระสี่มุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนโครงฝ้าและแผ่นฝ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 51 0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงมือหนังแบบยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำป้ายไวนิลคำถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 3805 นครปฐม เข้าเช็คระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ♥  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ที่ 203/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเปลี่ยนบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมายเลขครุภัณฑ์ 420 51 0018 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420 51 0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เนื่องในโอกาศงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 84-7174 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงอาเซียน ประดับสถานที่ราชการ เนื่องในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียน และจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์จำนวน 15 หลัง ในโครงการจัดงานประเพณีไทททรงดำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที่ ในโครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับการจ้างเช่าเก้าอี้ ในโครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม(ชนิดถ้วย)พร้อมน้ำแข็ง ในโครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ จำนวน 2 วง ในโครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำหรับการจ้างทำป้ายโครงการ ในโครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาของไทยทรงดำ ในโครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ในโครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องไฟ ในโครงการจัดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจุดตรวจจุดสกัด ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ และจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ในโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดงดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ ในโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ในโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 51 0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำอบ ดอกมะลิ และดอกกุหลาบ ในโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม(ชนิดถ้วย) พร้อมน้ำแข็ง ในโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในโครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 89-1487 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องประมวลผล (CPU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054 56 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม ยู เอช ที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องประมวลผล หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0024 และหมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสแตนดี้ รณรงค์คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดนิทรรศการ การรณรงค์การคัดแยกขยะ (สาธิตการประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนขนาด 26,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนม ยู.เอส.ที.ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สระสี่มุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สระสี่มุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีด่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจุดตรวจจุดสกัด ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึง มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง) โดยเฉพาะเจาะจง

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 89-1487 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-7174 นครปฐม โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก่าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 9 หมายเลขครุภัณฑ์ 454-57-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 51 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บบ 5840 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลดอุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟLED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งไฟประดับ วันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2561 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

 

 

 

 

 

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางคอนกรีเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

     ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองระแหง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไผ่โทน (ต่อจากของเดิม) ถึงบริเวณบ่อกุ้งนางอุไร สระทองอ้อย บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองพงกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

     ประกาศประกวดราคา 

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไผ่โทน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองระแหง หมู่ที่ 10 ดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพงกลาง หมู่ที่ 19 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ♥  รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัราคาอิงปรุงถนนลาดยางคอนกรีตหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)และเอกสารจ้างด้วยประกวดเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

         

   การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพงเล็ก หมู่ที่ 12

     ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพงน้อย หมู่ที่ 23

     ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 16

     ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 22

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดอนแฉลบ หมู่ที่18

    ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ต่อเติมกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ รั้วกั้นเด็กออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

     ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อ คสล. บ้านหนองระแหง หมู่ที่10

      ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ต่อจากของเดิม) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 5

      ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 22

      ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพงน้อย หมู่ที่ 23

      ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพงเล็ก หมู่ที่ 12

 

 

♦ ปีงบประมาณ  2561 

 

 ประกาศประกวดราคา 

 

         ♦ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

            ♦ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

            ♦ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ♦ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 

            ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวศราคา ประกวศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งคลอง ตำบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองพังพวย หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

420528
วันนี้วันนี้400
เมื่อวานเมื่อวาน491
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2945
เดือนนี้เดือนนี้2203
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด420528
Scroll to top