♦ ปีงบประมาณ  2562 

   ♦ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

      ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางคอนกรีเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

     ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองระแหง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไผ่โทน (ต่อจากของเดิม) ถึงบริเวณบ่อกุ้งนางอุไร สระทองอ้อย บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองพงกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

     ประกาศประกวดราคา 

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายไผ่โทน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ♥   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองระแหง หมู่ที่ 10 ดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพงกลาง หมู่ที่ 19 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ♥  รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัราคาอิงปรุงถนนลาดยางคอนกรีตหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)และเอกสารจ้างด้วยประกวดเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

         

   การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพงเล็ก หมู่ที่ 12

     ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพงน้อย หมู่ที่ 23

     ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 16

     ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 22

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. บ้านดอนแฉลบ หมู่ที่18

    ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ต่อเติมกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ รั้วกั้นเด็กออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

     ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อ คสล. บ้านหนองระแหง หมู่ที่10

      ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ต่อจากของเดิม) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 5

      ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 22

      ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพงน้อย หมู่ที่ 23

      ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพงเล็ก หมู่ที่ 12

 

 

♦ ปีงบประมาณ  2561 

 

 ประกาศประกวดราคา 

 

         ♦ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

            ♦ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

            ♦ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ♦ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 

            ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวศราคา ประกวศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งคลอง ตำบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองพังพวย หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

315227
วันนี้วันนี้387
เมื่อวานเมื่อวาน566
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2032
เดือนนี้เดือนนี้9554
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด315227
Scroll to top