12341

  เรียน ท่านเจ้าของที่ดิน (กรุณาส่งเงินธนาณัติมาภายในเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี)

                          หากท่านใดไม่สะดวกในการมาชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้ส่งธนาณัติมาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ 6 ตำบลสระสี่มุมอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 (ไปรษณีย์กำแพงแสน) พร้อมถ่ายใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่แนบมากับซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าถึงตัวท่าน                          ทางอบต.สระสี่มุม จะส่งใบเสร็จรับเงินกลับคืนไปให้ภายในเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปีจะไม่มีค่าปรับ หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่อบต.สระสี่มุม เบอร์โทรศัพท์ 034-962693 ต่อ 604 งานจัดเก็บรายได้ (สาริณี 095-7946696 , ชนิกานต์ 083-2687929)

 

b9j8bkecdha8i7e6efk5f

 ♦ ปีงบประมาณ  2562 

               

     ♥  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ต่อเติมกันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

    ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ รั้วกั้นเด็กออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

     ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อ คสล. บ้านหนองระแหง หมู่ที่10

      ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (ต่อจากของเดิม) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 5

      ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 22

      ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพงน้อย หมู่ที่ 23

      ♥ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองพงเล็ก หมู่ที่ 12

 

 

♦ ปีงบประมาณ  2561 

 

    ♦ ร่างขอบเขตงาน 

 

          ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR)

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนายสุทน อบมาลี ถึงเขตติดต่อทุ่งบัว  บ้านหนองคันรวก หมู่ที่ 21

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนางสาวนงนุช แสงวิเชียร ถึงไร่นายภรากร ทิพยวิมล บ้านหนองพงใหญ่ หมู่ที่ 11

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้าน

เสืออีด่าง หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 24

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณจากบ้านนายกรวุฒิ สระทองแก้ว ถึงสะพานหมู่ที่ 2 บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 16

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมสายโคกม่วง ถึงบ้านผู้ช่วยสมยศ สระทองเปี่ยม บ้านสระ หมู่ที่ 1

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้าน ส.อบต.สุดจิตร ทองมูลเล็ก บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 3

             ♦ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference: TOR) โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศประกวดราคา 

 

         ♦ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

            ♦ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

            ♦ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ♦ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 

            ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวศราคา ประกวศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งคลอง ตำบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองพังพวย หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีการประกวศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สถิติผู้เยี่ยมชม

278817
วันนี้วันนี้399
เมื่อวานเมื่อวาน450
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้399
เดือนนี้เดือนนี้6930
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด278817
Scroll to top