icon 48 banner categories ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง

ปีงบประมาณ 2563

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 18 บริเวณบ้านนางสุกัญญา คล้ายมงคล ถึงบ่อกุ้งนายสุจิต ทองดอนเอ

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฐานหอถังเหล็กเก็บน้ำ  คสล.  หมู่ที่ 1  บริเวณบ้านนางสีลา  สระทองยอด

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15 บริเวณหอถังประปาหน้าบ้านนายมานพ สระทองจันทร์ ถึงถนนมาลัยแมน

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล  พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ  หมู่ที่ 1  บริเวณศาลเจ้าหลุยเซียงกง

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 13 สถานที่ก่อสร้างที่ดินสาธารณะบริเวณบ้านนางสมศรี แก้วกลิ่นหอม

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายเสงี่ยม สระแสงตา ถึงบริเวณตู้น้ำดื่มดอนเตาอิฐ 

 Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ หมู่ที่ ๑๔ บริเวณศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๑๔

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บริเวณหน้าโรงงานปุ๋ย เชื่อมท่อระบายน้ำตำบลกำแพงแสน

Eการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

420530
วันนี้วันนี้402
เมื่อวานเมื่อวาน491
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้2947
เดือนนี้เดือนนี้2205
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด420530
Scroll to top