Untitled

 การจัดการองค์การรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
          องค์ความรู้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน

1 ประเทศไทยมีความได้เปรียบทั้งในเชิงที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลก ศักยภาพที่โดดเด่นคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศของไทยเหมาะสมต่อการผลิตและการลงทุน ทางด้านเกษตรและอาหาร อีกทั้งภาคการเกษตรของไทยสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอสำหรับการบริโภค        ทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออกลำดับต้นของ

          2 ปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยต่อสุขภาพมากขึ้นจึงให้ความสนใจแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรและอาหาร ตระหนักถึงอันตรายต่อสุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) จึงเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกันการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศมีมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ถูกนำมาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตรสำหรับการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรอย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศอาเซียนด้วยกันเพราะมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและความปลอดภัยด้านอาหารจะถูกนำมาเป็นเงื่อนไขในทางการค้ามากขึ้น และรัฐบาลยังได้ประกาศนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก สินค้าเกษตรและอาหารต้องมีความปลอดภัย     และได้มาตรฐาน

          3 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไทย ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานทั้งสินค้าพืช ปศุสัตว์ และสินค้าประมง มีขอบข่ายครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหาร 3 กลุ่มหลัก คือ พืชและผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ซึ่งการดำเนินการ ช่วงต้นน้ำจะต้องสนับสนุนให้เกษตรกรทุกรายที่ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารมีคุณภาพมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ (Good Agricultural Practice : GAP) หรือมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ำของกรมประมง (Code of Conduct : CoC) โดยให้มีการฝึกอบรมถ่ายทอด สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองฟาร์มโดยร่วมมือกับภาคเอกชนเน้นการรับรองมาตรฐานการผลิตแบบกลุ่มให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ทั้งนี้จะดำเนินการในสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร

          4 สินค้าเกษตรที่เป็นอาหารที่เกษตรกรผลิตบางส่วนเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคโดยตรงและบางส่วนผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานหรือแหล่งจำหน่ายซึ่งเป็นกระบวนการกลางน้ำจึงต้องมีการส่งเสริมการใช้ระบบประกันคุณภาพการผลิตระดับอุตสาหกรรม โดยใช้มาตรฐานการจัดการสุขลักษณะในโรงงาน (Good Manufacturing Practice : GMP) และการวิเคราะห์ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Points : HACCP) โดยใช้กระบวนการตรวจรับรองโรงงานแปรรูปต่างๆ 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

145230
วันนี้วันนี้632
เมื่อวานเมื่อวาน1626
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5109
เดือนนี้เดือนนี้2258
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1452302

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top