ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม          

อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ก. หน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา 67)

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

   2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

   3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

   4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

   7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

   9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

ข. หน้าที่ที่อาจจัดทำ (มาตรา 68)

   1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

   2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

   3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

   4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อยใจและสวนสาธารณะ

   5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

   6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

   7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

   8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

   9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

   10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

   11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

   12. การท่องเที่ยว

   13. การผังเมือง

  

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

       ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

   1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

   2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

   3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าและที่จอดรถ

   4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างนั้น ๆ

   5. การสาธารณูปการ

   6. การส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ

   7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

   8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

   9. การจัดการศึกษา

   10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

   11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

   12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

   13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

   14. การส่งเสริมกีฬา

   15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

   16. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

   17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

   18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

   19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

   20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

   21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

   22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

   23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ

   24. การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม

   25. การผังเมือง

   26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

   27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

   28. การควบคุมอาคาร

   29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   31. กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

145228
วันนี้วันนี้618
เมื่อวานเมื่อวาน1626
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5095
เดือนนี้เดือนนี้2244
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1452288

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top