1. สภาพทั่วไป
    1.1 ที่ตั้ง
    1. จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539
    2. องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง ถนนดอนเตาอิฐ–เกาะไผ่เถื่อน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 ระยะห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ 43 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ระยะจากอำเภอกำแพงแสน ประมาณ 8 กิโลเมตร
     1.2 อาณาเขต
    ทิศเหนือ     ติดต่อตำบลสระพัฒนา    อำเภอกำแพงแสน    จังหวัดนครปฐม
    ทิศใต้       ติดต่อตำบลกำแพงแสน    อำเภอกำแพงแสน    จังหวัดนครปฐม และ
               ตำบลดอนข่อย        อำเภอกำแพงแสน    จังหวัดนครปฐม
    ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลไผ่หูช้าง    อำเภอบางเลน    จังหวัดนครปฐม
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลกระตีบ    อำเภอกำแพงแสน    จังหวัดนครปฐม และ
              ติดต่อกับตำบลทุ่งบัว      อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
   1.3 ภูมิประเทศ
    สภาพภูมิประเทศทั้งหมดของตำบลสระสี่มุม เป็นพื้นที่ราบมีน้ำท่วมขังบางแห่งในฤดูฝน มีการทำการเกษตร ประมง และปศุสัตว์
   1.4 การปกครอง
        องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม แบ่งเขตการปกครองเป็น 24 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,590 ครัวเรือน ประชากรชาย 4,703 คน หญิง 5,045 คน รวมจำนวน 9,748 คน อัตราความหนาแน่นของประชากร 239 คน ต่อ ตร.กม. สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน, ณ เดือมกราคม พ.ศ. 2557)

 

ข้อมูลแสดงรายละเอียดด้านประชากร อบต.สระสี่มุม เป็นรายหมู่บ้าน

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

พื้นที่

(ไร่)

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 บ้านสระ 298 330 628 190 2,078
2 บ้านโคก 170 165 335 88 1,200
3 บ้านไผ่คอย 244 289 533 137 1,407
4 บ้านไผ่สงคราม 94 121 215 54 382
5 บ้านไผ่โทน 99 114 213 55 945
6 บ้านเสืออีด่าง 216 262 478 139 965
7 บ้านหนองมะเกลือ 195 213 408 133 750
8 บ้านดอนเตาอิฐ 268 294 562 142 1,860
9 บ้านดอนใหญ่ 231 247 478 125 700
10 บ้านหนองระแหง 146 170 316 81 933
11 บ้านหนองพงใหญ่ 284 272 556 178 1,758
12 บ้านหนองพงเล็ก 190 201 391 161 305
13 บ้านโคกโก-โคกแย้ 343 369 715 168 1,105
14 บ้านเกาะไผ่เถื่อน 145 141 286 84 900
15 บ้านหนองพังพวย 160 158 318 112 650
16 บ้านหนองโพธิ์ 146 134 280 61 1,800
17 บ้านฝั่งคลอง 140 144 284 87 1,190
18 บ้านดอนแฉลบ 246 249 495 99 215
19 บ้านหนองพงกลาง 220 266 486 117 1,151
20 บ้านดอนเล็ก 169 185 354 80 437
21 บ้านหนองคันรวก 222 226 448 121 1,200
22 บ้านไผ่ทอง 130 128 258 84 1,400
23 บ้านหนองพงน้อย 227 230 457 82 1,300
24 บ้านเจริญสุข 117 137 254 73 738
  รวม 4,703 5,045 9,748 2,651 25,419

 

 

2.2 ด้านเศรษฐกิจ

2.2.1 อาชีพ

                  ² อาชีพหลักของราษฎรได้แก่ การเกษตร พืชที่ปลูกกันมาก ได้แก่ อ้อย ข้าว ประมง และอาชีพรอง ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง รายได้เฉลี่ย 79,614 บาท/คน/ปี (ข้อมูล จปฐ. ปี 2557)

² ตำบลสระสี่มุม มีพื้นที่ทั้งสิ้น 25,419 ไร่ (40.67 ตร.กม.) โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร

2.2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

-         ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                 4        แห่ง              

-         โรงงานอุตสาหกรรม                2       แห่ง

-         โรงสีข้าว                         2        แห่ง

-         ร้านค้า                           130    แห่ง

 

2.3ด้านสังคม

 

             ผู้สูงอายุในเขตตำบลสระสี่มุมที่ได้รับเบี้ยยังชีพ       จำนวน 1,261   ราย

               ผู้พิการในเขตตำบลสระสี่มุมที่ได้รับเบี้ยยังชีพ         จำนวน   162  ราย

               ผู้ผู้เอดส์ในเขตตำบลสระสี่มุมที่ได้รับเบี้ยยังชีพ       จำนวน     6   ราย

 

2.4ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

        2.4.1 การศึกษา

2.4.1.1   โรงเรียนระดับประถมศึกษา3 แห่ง ประกอบด้วย

            1. โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวนห้องเรียน 10 ห้องเรียน จำนวนครู 10 คน ครูผู้ช่วย 1 คน และครูจ้างสอน 2 คน

            2. โรงเรียนวัดราษฏร์วราราม ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน จำนวนครู 6 คน

            3. โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน จำนวนครู 3 คน ครูผู้ช่วย 2 คน และครูจ้างสอน 1 คน

           4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ

                                 * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวนห้องเรียน 1 ห้องเรียน ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก อนุบาลและปฐมวัย 2 คน

                                 * ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบล

สระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวนห้องเรียน 1 ห้องเรียนผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 2 คน                                                

                         2.4.1.2 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลสระสี่มุม 1   แห่ง

                         2.4.1.3 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน      25   แห่ง

2.4.2 ศาสนาและวัฒนธรรม

-         วัด  3   แห่ง ประกอบด้วย วัดดอนเตาอิฐ วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม และวัดสระมงคล

-          ประเพณีท้องถิ่นคือ ประเพณีไทยทรงดำ

 

2.5 ด้านสาธารณสุข

-         โรงพยายาลประจำตำบล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระสี่มุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองพงกลาง

 

2.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-         ที่ทำการตำรวจชุมชน    1        แห่ง คือ ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลสระสี่มุม

-         อปพร. 1 รุ่น จำนวน             41       นาย

 

2.7 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.7.1 การคมนาคม

มีเส้นทางหลักที่ใช้ในการคมนาคม 2 สาย คือ ถนนมาลัยแมน นครปฐม ถึงสุพรรณบุรี และถนนสายแยกบ้านสระถึงวัดลาดปลาเค้า ซึ่งเป็นทางหลักในการคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอ สำหรับการติดต่อระหว่างหมู่บ้านใช้ถนนภายในตำบล ได้แก่ ถนนคอนกรีต ถนนลาดยางฯ ถนนหินคลุก ลูกรัง เป็นเส้นทางคมนาคมซึ่งสามารถใช้สัญจรได้ตลอดปี เนื่องจากในตำบลสระสี่มุมไม่มีรถยนต์โดยสารประจำทางผ่าน การสัญจรของประชาชนจึงนิยมใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแทบทุกครัวเรือน

2.7.2 แหล่งน้ำ

        - บ่อน้ำตื้น 19 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 8,033 ไร่

          - สระน้ำ 21 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 9,978 ไร่

        - บ่อน้ำบาดาล 51 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 22,981 ไร่

         - ระบบประปาหมู่บ้าน วัด และโรงเรียน จำนวน 22 แห่ง ครอบคุลมพื้นที่ทุกหมู่บ้าน

  - คลองธรรมชาติ ได้แก่ คลองเจริญสุข สามารถใช้ประโยชน์ได้ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 6, 17, 24 จากแหล่งน้ำดังกล่าว จึงทำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

 

2.8 ศักยภาพของชุมชน

     ในตำบลสระสี่มุมมีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ หลายกลุ่มดังนี้

 

ลำดับที่ หมู่ที่ ชื่อกลุ่ม ชื่อประธานกลุ่ม สมาชิกทั้งหมด (คน)
1 1 กลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม นางกมลพร โสงขุนทด 23
2 1 กลุ่มเย็บผ้าบ้านโคกม่วง นางสีตลา เทพประสิทธิ์ 29
3 1 กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านสระ นางเหมียน สระทองหน 34
4 1 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม นายชาญวุฒิ สระทองอ่อน 20
5 2 กลุ่มส่งเสริมการเกษตร นายจำนงค์ ใจคุณ 27
6 3 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นายไสม ออมสิน 55
7 3 โครงการผ้าทอจักรสานไททรงดำ นางทัศนีย์ คงพากเพียร 21
8 4 กลุ่มเย็บผ้าบ้านไผ่สงคราม นายสมัย กำมณี 27
9 4 กลุ่มเย็บผ้าบ้านไผ่สงคราม นางสาวสมพร กำมณี 17
10 5 กลุ่มเลี้ยงกุ้ง ม.5 บ้านไผ่โทน นางอุดม สระทองเทียน       29
11 6 กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง นายอ่อน สระทองนวล 24
12 6 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเสืออีด่าง นายอรุณ สระทองแก่น 15
13 7 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทำนาบ้านหนองมะเกลือ นางสุภาวดี ศรีแพงแสน 14
14  7 กลุ่มปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ นางสุนันท์ คำกองแก้ว 15
15 7 กลุ่มแปรรูปเนื้อหมู,ปลา บ้านหนองมะเกลือ หมู่ 7 นางบุษยาณี กล่อมเที่ยง 15
16 7 กลุ่มแกะสลักฐานพระ หมู่ 7 นายบำรุงศักดิ์ เยื่อบางไทร 17
17 7 กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม นางสวย เยื่อบางไทร 15
18 8 กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสม นางผ่อน ผลดก 21
19 8 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 8 นางปาริชาติ ทองคำ 15
20 8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสระสี่มุมร่วมใจ นายอรุณรุ่ง สระนพงษ์ 29
21 9 กลุ่มส่งเสริมการทำนาบ้านดอนใหญ่ นางอุบล สระทองอยู่ 16
22 9 กลุ่มเลี้ยงวัวเนื้อบ้านดอนใหญ่ หมู่ 9 นายประเสริฐ สระทองเอื้อ 21
23 9 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านดอนใหญ่ นางอุบล สระทองอยู่ 30
24 10 กลุ่มเย็บผ้าโหลบ้านหนองระแหง นางอนงค์ ศรนุวัตร 18
25  10 กลุ่มเกษตรบ้านหนองระแหง นายนภดล จงรุจิโรจน์ชัย 18
26 10 กลุ่มนาหญ้าสระสี่มุม นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวร 120
27 11 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชันโรง หมู่ 11 นางเจียร หมอนจันทร์ 9
28 11 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองพงใหญ่ นายประนอม รัชตจิรสกุลชัย 64
29 12 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองพงเล็ก นายขัน แสงจันทร์ 36
30 12 ปลูกอ้อยและพืชผักล้มลุกบ้านหนองพงเล็ก นายบุญส่ง พวงทองทับ 18
31 12 กลุ่มเกษตรกรทำนาสระสี่มุม นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวร 183
32 13 กลุ่มไร่นาสวนผสม นายประสิทธิ์ คำกองแก้ว 26
33 13 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 13 นางสาวอำพร คำอิน 17
34 14 กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม นายจำปี เพชรทัต 20
35 15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองพังพวย นางเหรียญฟ้า ตะโกเมือง 15
36  15 กลุ่มปลูกอ้อยบ้านหนองพังพวย นายพนม ตะโกเมือง 15
37 17 กลุ่มเพาะเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายคาน สระทองพิมพ์ 15
38 18 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดอนแฉลบ นางบุญมี คล้ายมงคล 17
39 19 กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ นางสาวรัชดา นุตโร 16
40 20 กลุ่มส่งเสริมเกษตรทำนา บ้านดอนเล็ก นางสาวศิวนาถ หนูแดง 30
41 21 กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรบ้านหนองคันรวก นายมาลัย ภุมมา 35
42 22 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบ้านไผ่ทอง นายสมัย สระทองล้วน 22
43 23 กลุ่มส่งเสริมเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ นายสมาน แป้นทอง 15
44 23 กลุ่มเย็บจักรบ้านหนองพงน้อย น.ส.รดสะรินทร์ แป้นทอง 15
45 23 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 23 นางประยูร แป้นทอง 15
46   กลุ่มสวัสดิการชุมชนตำบลสระสี่มุม นายสุทธิพงษ์ ฉลาดธัญกิจ 350    

 

 

 

ลำดับที่ หมู่ที่ ชื่อกลุ่ม ชื่อประธานกลุ่ม

สมาชิกทั้งหมด

(คน)

1 15 คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านหนองพังพวย นางเหรียญฟ้า ตะโกเมือง 39
2 17 คณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านฝั่งคลอง นางพิกุล อ่อนดี 23
3 16 กลุ่มสตรีบ้านหนองโพธิ์ นางบุญเรือน สระทองอ่อน 23
4 19 กลุ่มสตรีบ้านหนองพงกลาง น.ส.ประไพ ลิ้มกุลวราภิวัฒน์ 54

 

 

 

 

ลำดับที่ หมู่ที่ ชื่อกลุ่ม ชื่อประธานกลุ่ม

สมาชิกทั้งหมด

(คน)

1 3 ชมรมผู้สูงอายุ นายเฮียง สระทองแร่ 20
2 4 ชมรมผู้สูงอายุ นายพา สระทองบ้อง 20
3 5 ชมรมผู้สูงอายุ นายบุญมี สระทองอ้อย 20
4 6 ชมรมผู้สูงอายุ นายเกตุ สระทองอินทร์ 20
5 8 ชมรมผู้สูงอายุ นายเกษม สาวิกร 20
6 9 ชมรมผู้สูงอายุ นายวรวุฒิ สระทองอยู่ 20
7 13 ชมรมผู้สูงอายุ นายเวียน สระทองเบี้ย 20
8 14 ชมรมผู้สูงอายุ นายเล็ก ล้วนโค 20
9 15 ชมรมผู้สูงอายุ นายเกษม วรศรีวิศาล 39
10 17 ชมรมผู้สูงอายุ - 20
11 20 ชมรมผู้สูงอายุ นายประเสริฐชัย จรัสวิกรัยกุล 20
12 22 ชมรมผู้สูงอายุ นายผล สระทองพูล 20
13 24 ชมรมผู้สูงอายุ นายผ่อง วงษ์จำปา 20
14 1 ชมรมผู้สูงอายุ นายปฐม ยิ้มโสภา 20
15 2 ชมรมผู้สูงอายุ นายเม้ง บวชชี 20
16 7 ชมรมผู้สูงอายุ นายทำ ทองแขวนคู่ 20
17 10 ชมรมผู้สูงอายุ นายเลี้ยง พงศ์พิริยะจิต 20
18 11 ชมรมผู้สูงอายุ ร.ต.สุทิน   เดชเฟื่อง 20
19 12 ชมรมผู้สูงอายุ นางปิ่น ศรีเพ็ง 20
20 16 ชมรมผู้สูงอายุ นายวน นายกองแหล่ง 20
21 18 ชมรมผู้สูงอายุ นางบรรจง แป้นทอง 20
22 19 ชมรมผู้สูงอายุ นายบุญ พ่วงพูล 20
23 21 ชมรมผู้สูงอายุ นางทองหล่อ นวมพราหม 20
24 23 ชมรมผู้สูงอายุ นางสำราญ พรมมิ 20

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

145233
วันนี้วันนี้668
เมื่อวานเมื่อวาน1626
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5145
เดือนนี้เดือนนี้2294
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1452338

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top