ปีงบประมาณ 2559 

star ประกาศสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star ปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 13

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ 17

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 14

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้า คสล. หมู่ที่ 4

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกลี่ยหมู่ที่ 18

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 23

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 21

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 18

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 3

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 5

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒๐

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 18

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 23

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 23

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 7

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังไฟเบอร์กลาส 2,500 ลิตร หมู่ที่ 12

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมิร์ส หมู่ที่ 16

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 18

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 19

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 20

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลและหอถังเหล็ก ขนาด 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 21

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมิร์ส หมู่ที่ 23

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้า หมู่ที่ 1

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้า หมู่ที่ 13

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้า หมู่ที่ 19

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้า หมู่ที่ 23

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลสระสี่มุม

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งหอถังสูงโครงเหล็กหมู่ที่ 15

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งหอถังสูงโครงเหล็กหมู่ที่ 14

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการวางท่อ ค.ส.ล. หมู่ที่ 17

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 23

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมิร์ส หมู่ที่1

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 12

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่ 19

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ที่7

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6และหมู่ที่ 22

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองมะเกลือ-หนองฟัก

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองพังพวย-ดอนเตาอิฐ

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองคันรวก - หนองระแหง

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2,20

star ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานการประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

star ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2559

star ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2559

star ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2559

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสรา้งลานกีฬาอเนกประสงค์

star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมิร์ส หมู่ที่ 10
star 
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม หมู่ที่ 11
star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม หมู่ที่ 19
star เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 13
star ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแรงงานตามโครงการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากเงินเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยภิบัติกรณีฉุกเฉินฯ
star ประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

198149
วันนี้วันนี้1
เมื่อวานเมื่อวาน366
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้496
เดือนนี้เดือนนี้1595
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด198149
Scroll to top