star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

star ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ.ร.บ. การพนันฯ และประกาศ ค.ส.ช. ฉบับที่ 83/2557 ฯ  

 star ประชาสัมพันธ์เพื่อตอบแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง "การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย"สำหรับประชาชนทั่วไป

star ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

starประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

star ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565

star ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด 2565

star ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ...

star  ประกาศอำเภอกำแพงแสน เรื่อง การงดรับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรมทางสังคม

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีการศึกษา 2565

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน

star การดำเนินงานลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

star  ประชาสัมพันธ์ศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยง Local Quarantine องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star  ประชาสัมพันธ์ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กประถมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สระสี่มุม

star ประชาสัมพันธ์เรื่อง ลงทะเบียนโครงการ"เราชนะ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

star แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star แจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด

star วิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรน่า 2019

star ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564

star การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

star ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

star ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง บุคคลที่เดินทางเข้า-ออก ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้เฝ้าระวังสังเกตุอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

star ประกาศข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 /2563

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. ๔ )

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

 star ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563

 star ประกาศผู้อำนวยการการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 starประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

star ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563

star ลานกีฬาที่สามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการใน

star ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10

star กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่ พ.ศ. 2563

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง แนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs ( Reduce Reuse Recycle) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านต้นแบบที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ จังหวัดนครปฐม

star ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563

star ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2563

star โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลงิ้วราย

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศรายชื่อเด็กเล็กที่มีสิทธ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศรายชื่อเด็กเล็กที่มีสิทธ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

 star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

star  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ปิดและเปิด การเรียน-การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star  วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่คนไทยต้องรู้

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ปิดการเรียน-การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star  ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

star ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขพลพิาในอากาศ อันเนื่องมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5 และ PM10)

star  ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภัยร้ายจากฝุ่นPM2.5

star รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย มกราคม ปี 2563

star รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เมษายน ปี 2563

star รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พฤษภาคม ปี 2563

star งานส่งเสริมกลุ่มสตรีจักรสานพลาสติก หมุ่ที่ 12 ตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star ฐานข้อมูลตลาด ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุในชุมชน ปี 2563

star การสอนภาคทฤษฎีและปฎิบัติให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star กิจกรรมการทำไม้กวาดของกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านดอนใหญ่ ตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ ตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ของกลุ่มสตรี หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง ตำบลสระสี่มุ ปี 2563

star กิจกรรมการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยของกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง ปี 2563

star การเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุให้แก่ นางฟื้น ทองอ่วมใหญ่ อายุ 100 ปี หมู่ที่ 11 ตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ปี 2563

star การฝึกอบรมการใช้สมุนไพรไล่แมลงในแปลงเพาะปลูกผักของหมู่บ้านเสืออีด่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระสี่มุม ปี 2563

 star ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลสระสี่มุม

star ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star การให้ความช่วยเหลือคนพิการของตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมของตำบลสระสี่มุม ปี 2563

starกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star กิจกรรมการมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในตำบลสระสี่มุม ปี 2563

 starกิจกรรมการสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของผู้สูงอายุตำบลสระสี่มุม ปี 2563

starกิจกรรมการสอนการให้ความรู้ทักษะการปฏิบัติตนให้มีความสุขและการออกกำลังกายที่เหมาะแก่ช่วงวัย ปี 2563

star กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ปี 2563

star กิจกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ปี 2563

star กิจกรรมให้ความช่วยเหลือคนพิการหมู่ที่ 22 ตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star ตรวจเยี่ยมผู้พิการโดยทีมอาสาบริบาลตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในครอบครัวที่ยากจน ปี 2563

star การมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนครอบครัวยากจน ในงานวันจังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2563

star กิจกรรมการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star คู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ

star ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้า OTOP

starประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2

starประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

starประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (ครั้งที่ 2)

 starประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564

starประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

star  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564

 

 

 

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563

starรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563

 

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่1/2563

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2563

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่2/2563 ครั้งที่ 2

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star  ประชาสัมพันธ์เรื่องไข้เลือดออก

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

star  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

star การพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 

star  ประชาสัมพันธ์โครงการ บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"

star  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการอำนวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

106385
วันนี้วันนี้908
เมื่อวานเมื่อวาน554
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้3292
เดือนนี้เดือนนี้6813
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1063853

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top