ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระสี่มุม

star ประชาสัมพันธ์เรื่อง ลงทะเบียนโครงการ"เราชนะ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

star แจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด

star วิธีป้องกันตัวเองจากไวรัสโคโรน่า 2019

star ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564

star ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

star ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง บุคคลที่เดินทางเข้า-ออก ท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้เฝ้าระวังสังเกตุอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

star ประกาศข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 /2563

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. ๔ )

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

 star ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2563

 star ประกาศผู้อำนวยการการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

 starประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

star ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563

star ลานกีฬาที่สามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการใน

star ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10

star กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นที่ พ.ศ. 2563

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง แนวทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs ( Reduce Reuse Recycle) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านต้นแบบที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์ จังหวัดนครปฐม

star ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563

star ประชาสัมพันธ์การขอรับใบอนุญาตประกอบ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2563

star โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุตำบลงิ้วราย

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศรายชื่อเด็กเล็กที่มีสิทธ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศรายชื่อเด็กเล็กที่มีสิทธ์เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

 star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

star  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ปิดและเปิด การเรียน-การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star  วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่คนไทยต้องรู้

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ปิดการเรียน-การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star  ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

star ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง การป้องกันและแก้ไขพลพิาในอากาศ อันเนื่องมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5 และ PM10)

star  ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภัยร้ายจากฝุ่นPM2.5

star รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย มกราคม ปี 2563

star รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เมษายน ปี 2563

star รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พฤษภาคม ปี 2563

star งานส่งเสริมกลุ่มสตรีจักรสานพลาสติก หมุ่ที่ 12 ตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star ฐานข้อมูลตลาด ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุในชุมชน ปี 2563

star การสอนภาคทฤษฎีและปฎิบัติให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star กิจกรรมการทำไม้กวาดของกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านดอนใหญ่ ตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ ตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ของกลุ่มสตรี หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง ตำบลสระสี่มุ ปี 2563

star กิจกรรมการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยของกลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง ปี 2563

star การเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุให้แก่ นางฟื้น ทองอ่วมใหญ่ อายุ 100 ปี หมู่ที่ 11 ตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ปี 2563

star การฝึกอบรมการใช้สมุนไพรไล่แมลงในแปลงเพาะปลูกผักของหมู่บ้านเสืออีด่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสระสี่มุม ปี 2563

 star ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลสระสี่มุม

star ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star การให้ความช่วยเหลือคนพิการของตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมของตำบลสระสี่มุม ปี 2563

starกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star กิจกรรมการมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในตำบลสระสี่มุม ปี 2563

 starกิจกรรมการสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของผู้สูงอายุตำบลสระสี่มุม ปี 2563

starกิจกรรมการสอนการให้ความรู้ทักษะการปฏิบัติตนให้มีความสุขและการออกกำลังกายที่เหมาะแก่ช่วงวัย ปี 2563

star กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ปี 2563

star กิจกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ปี 2563

star กิจกรรมให้ความช่วยเหลือคนพิการหมู่ที่ 22 ตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star ตรวจเยี่ยมผู้พิการโดยทีมอาสาบริบาลตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในครอบครัวที่ยากจน ปี 2563

star การมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนครอบครัวยากจน ในงานวันจังหวัดเคลื่อนที่ ปี 2563

star กิจกรรมการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลสระสี่มุม ปี 2563

star คู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ

star ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้า OTOP

 star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2562

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่1/2563

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2563

star รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่2/2563 ครั้งที่ 2

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star  ประชาสัมพันธ์เรื่องไข้เลือดออก

star รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

star  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

star การพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 

star  ประชาสัมพันธ์โครงการ บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"

star  ประชาสัมพันธ์การดำเนินการอำนวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยว


star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

star  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

star ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562

star  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ประจำปี พ.ศ. 2562

star  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

 star ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) สามารถเข้าไปประเมินได้ตามลิงค์https://itas.nacc.go.th/go/iit/ikv6c5

star  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) สามารถเข้าไปประเมินได้ตามลิงค์https://itas.nacc.go.th/go/eit/ikv6c5

starประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 วันที่ 31 ตุลาคม 2561

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

star  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 2

star  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2562

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี2562

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม


star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star  ประกาศ เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2561 ประจำปี 2561

star  ประชาสัมพันธ์แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี2561

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2561

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีพ.ศ.2561ถึงปีพ.ศ.2564ต่อหน้าเจ้าพนักงานประเมิน

star  ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตา และการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2561 ประจำปี 2561

 star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ประจำปี 2561

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2561 ประจำปี 2561

starประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ประจำปี 2561

starประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 /2561 ประจำปี 2561

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2561 ประจำปี 2561

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถเข้าไปประเมินได้ตามลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ikv6c5

star  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองคืการบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

star  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม